Kết quả thăm dò
Ý kiến
Số phiếu bình chọn
Không thường xuyên đo huyết áp
99 phiếu
Lớn hơn 90/60 mmHg
332 phiếu
Nhỏ hơn 90/60 mmHg
483 phiếu
Ý kiến
Phần trăm bình chọn
Không thường xuyên đo huyết áp

11 %
Lớn hơn 90/60 mmHg

36 %
Nhỏ hơn 90/60 mmHg

53 %